II OGÓLNOPOLSKA SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZUT (VIII SNK ZUT)


Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana jest corocznie przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.


Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman.


II edycja OGÓLNOPOLSKIEJ SESJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ZUT (VIII SNK ZUT) odbyła się w dniach 25-26 listopada 2016 r. na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT. Miała ona charakter interdyscyplinarny i prowadzona była w 6. sekcjach tematycznych:
1) Sekcji Architektury i Budownictwa
2) Sekcji Chemicznej
3) Sekcji Ekonomicznej
4) Sekcji Przyrodniczej
5) Sekcji Technicznej
6) Sekcji Żywienia Człowieka  

Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (SKN MI PZITB) było reprezentowane przez kol. Krzysztofa Wojciechowskiego, który wystąpił z tematem ,,Prototyp aparatury badawczej do oznaczania współczynnika przesiąkliwości dachówek wg PN-EN 539-1’’. Współautorem projektu aparatury jest Łukasz Kanarek, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki


obrazek  obrazek