STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO
„Młodzi Inżynierowie PZITB”

działającego przy Wydziale Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


 


§ 1. NAZWA


1.    Nazwa Koła Naukowego brzmi: „Młodzi Inżynierowie PZITB”

 


§ 2. SIEDZIBA KOŁA NAUKOWEGO


1.    Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Piastów 50.

 § 3. STATUS ORGANIZACYJNY


1.    Koło Naukowe jest zrzeszeniem skupiającym studentów studiów inżynierskich, magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunku Budownictwo, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 


§ 4. CZŁONKOWIE


1.     Do Koła Naukowego przystąpić mogą jedynie studenci Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.
 2.     Nabycie członkostwa powstaje w formie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet Członków Koła Naukowego.
 3.     Prawa i obowiązki Członków:
3.1.    Członek Koła Naukowego ma prawo:
a)    brania czynnego udziału w powoływaniu Władz Koła Naukowego oraz bycia do nich wybranym,
b)    uczestniczenia w pracach, programach i wszystkich przedsięwzięciach prowadzonych przez Koło Naukowe zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Statut,
c)    zgłaszania wniosków i zapytań do Władz Koła Naukowego we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła,
d)    do korzystania z pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła Naukowego.
 3.2.    Członek Koła Naukowego jest obowiązany:
a)    brać czynny udział w pracach Koła Naukowego,
b)    przestrzegać postanowień Statutu Koła Naukowego oraz uchwał Władz Koła Naukowego,
c)    dbać o dobre imię Koła Naukowego oraz popularyzować jego idee,
d)    uczestniczyć w Zebraniach Członków Koła Naukowego,
e)    realizować bieżący program działalności Koła Naukowego.
 4.     Utrata członkostwa w Kole Naukowym następuje w przypadku:
a)    złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
b)    uchylania się od uczestnictwa w pracach Koła; uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zebranie Członków,
c)    utraty praw studenckich; uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa podejmuje Zebranie Członków,
d)    wykluczenia z Koła Naukowego w drodze uchwały podjętej na Zebraniu Członków z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi uchwałami Władz Koła Naukowego, długotrwałego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Koła Naukowego zobowiązań,
e)    rozwiązania Koła Naukowego.
 5.     Członkostwo w Kole Naukowym wygasa z chwilą ukończenia studiów. W przypadku ukończenia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w kolejnym roku akademickim członkostwo nie wygasa.

 § 5. WŁADZE KOŁA NAUKOWEGO


1.    Władzami Koła Naukowego są:
a)    Zebranie Członków,
b)    Zarząd.
 2.    W skład Zebrania Członków wchodzą wszyscy Członkowie Koła Naukowego.

 § 6. ORGANIZACJA ZEBRANIA CZŁONKÓW


1.    Zebranie Członków podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych. O ile Statut nie stanowi inaczej, ważność podejmowanych uchwał wymaga zwykłej większości głosów, w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków.
 2.    W przypadku, gdy Zebranie Członków nie odbędzie się z powodu braku wymaganej liczby Członków, Zgromadzenie o tym samym porządku obrad zwołane w drugim terminie, nie wcześniejszym niż godzinę po pierwszym, jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3.    Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub z inicjatywy co najmniej 1/4 Członków Koła Naukowego.
 4.    W posiedzeniach plenarnych uczestniczą:
a)    Członkowie Koła,
b)    Opiekun Naukowy Koła Naukowego (z głosem doradczym).

 § 7. ZARZĄD


1.    Na czele Koła Naukowego stoi Zarząd, w którego skład wchodzą:
a)    przewodniczący,
b)    wiceprzewodniczący,
c)    sekretarz
 2.    Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na okres jednego roku.
 3.    Termin Walnego Zgromadzenia Członków Koła wyznacza przewodniczący w imieniu Zarządu, minimum 2 tygodnie przed przewidywanym terminem,
 4.    Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków,
 5.    Przewodniczącym Koła Naukowego może być wybrany student kierunku Budownictwo studiów stacjonarnych,
 6.    Nowe wybory do Władz Koła Naukowego należy przeprowadzić niezwłocznie w przypadku:
a)    zakończenia studiów przez co najmniej jednego z Członków Zarządu,
b)    przerwania studiów przez co najmniej jednego z Członków Zarządu,
c)    skreślenia z listy studentów jednego z Członków Zarządu.
 7.    Zarząd jest organem wykonawczym Koła Naukowego. Kieruje jego bieżącą działalnością, zapewniając jednocześnie reprezentację Koła Naukowego.
 8.    Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a)    kierowanie i koordynowanie pracy Koła Naukowego i współpracy z innymi organizacjami,
b)    reprezentowanie Koła Naukowego wobec władz Uczelni i poza nią,
 9.    Do kompetencji przewodniczącego należy w szczególności:
a)    kierowanie pracą Zarządu,
b)    wyznaczanie terminów spotkań Zarządu w porozumieniu z innymi Członkami Koła Naukowego.
 10.    Do kompetencji wiceprzewodniczącego należy w szczególności:
a)    zastępowanie przewodniczącego,
b)    pomoc przewodniczącemu w kierowaniu pracą Zarządu.
 11.    Do kompetencji sekretarza należy w szczególności:
a)    sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu,
b)    dbanie o wszelkie sprawy formalne Koła Naukowego,
c)    kierowanie pracami biurowymi Koła Naukowego.

 


§ 8. OPIEKUN NAUKOWY KOŁA NAUKOWEGO


1.     Opiekunem Naukowym Koła Naukowego może być nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2.     Opiekun wspomaga Koło Naukowe wobec władz uczelni i na zewnątrz.
 3.     Opiekun pomaga organizować działalność Koła Naukowego.
 4. Opiekun opiniuje program naukowy Koła Naukowego oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach. Opiniuje także wnioski Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w materiach przewidzianych przez Statut.
 5. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Naukowym, Opiekun Naukowy wyznacza swojego zastępcę na ten okres.

 


§ 9. FINANSOWANIE KOŁA


1.    Koło Naukowe jest organizacją utrzymującą się ze składek, dotacji oraz darowizn od osób prawnych i fizycznych.

 


 § 10. EMBLEMATY KOŁA


1.     Logo Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa podlega ochronie prawnej.

 


§ 11. OKRES DZIAŁALNOŚCI


1.    Czas działania Koła Naukowego jest nieokreślony.

 § 12. CELE I ZADANIA


1.    Celami Koła Naukowego są:
a)    pogłębianie ogólnej wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie budownictwa, architektury i dziedzin pokrewnych.
b)    rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych Członków Koła Naukowego,
 2.    Do zadań Koła Naukowego należy:
a)    zaangażowanie się w kampanie i programy prowadzone przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,
b)    organizowanie wyjazdów na krajowe i zagraniczne seminaria, sympozja, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych,
c)    rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, a także z innymi organizacjami, Kołami Naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką,
d)    samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie wykładów, warsztatów, sesji naukowych i dydaktycznych, paneli dyskusyjnych, prelekcji i spotkań z autorytetami,
e)    popieranie kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze Statutem Koła Naukowego,
f)    promowanie Uczelni,
g)    uczestnictwo Członków w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła,
h)    inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami niniejszego Statutu,
i)    rozwijanie krajowych i międzynarodowych kontaktów i studenckiego ruchu naukowego,
 3.    Program naukowy na dany rok akademicki uchwala Zebranie Członków na wniosek Zarządu Koła Naukowego.

 


 § 13. ROZWIĄZANIE KOŁA


1.    Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła Naukowego podejmuje Zebranie Członków w obecności co najmniej 3/4 Członków Koła Naukowego, bezwzględną większością głosów.

 § 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Koło Naukowe działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2.    Przewodniczący Zarządu wraz z Opiekunem Naukowym przedkłada prorektorowi do spraw studenckich sprawozdanie z działalności Koła Naukowego w terminie określonym przez władze Uczelni.
 3.    Wyboru pierwszego Zarządu Koła Naukowego dokonają jego pierwsi Członkowie, natomiast dalsze zmiany personalne we Władzach będą dokonywane na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
 4.    Ciągłość Koła Naukowego zapewnia Zarząd, na którym spoczywa obowiązek rekrutacji nowych Członków. W przypadku wygaśnięcia członkostwa wszystkich Członków, decyzje w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet Członków Koła podejmuje jednoosobowo Opiekun Naukowy, który wyznacza osobę do czasowego sprawowania funkcji Władz Koła Naukowego. Uprawnienie takiej osoby nie skutkuje zmianami w Statucie i likwidacją Koła Naukowego.
 5.    Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej na Zebraniu Członków, w obecności co najmniej 3/4 Członków uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów.
 6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła Naukowego.
 7.    Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor.